Keltoi 1994-2017

  Lexikon Slované - raný středověk

  Hesla lexikonu řazená dle abecedy. Pro podrobnější vyhledávání hesla, použijte prosím Vyhledávání slova. Slovo se může vyskytovat v několika článcích. Data se průběžně doplňují.

  A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž  A


  Akropole - převážně nejvýše položená místa, kde byla soustředěna moc - vladařská, královská, duchovní
  Amulet - předmět, který svou mocí ochraňoval majitele
  Aquamanile - obřadní nádoba užívaná při křesťanské bohoslužbě
  Architektura sakrální - kultovní stavby, převážně kostely
  Avaři - raně středověcí kočovníci, zakladatelé mocenského útvaru ve střední Evropě

  abeceda


  B


  Bazilika - viz Architektura sakrální
  Bělboh - předpokládaný protipól boha Černoboha
  Běs - zlý a ošklivý démon
  Bednářství - řemeslo - výroba dřevěných nádob z dýh, především vědra, soudky
  Biagota - manželka knížete Boleslava I. (10. st.)
  Boleslav I. - ?915-15.7.972 - kníže z rodu Přemyslovců, nechal zabít svého bratra Václava, sjednotil českou zemi
  Boleslav II. - ?-7.2.999, prvorozený syn Boleslava I., označován jako Pobožný
  Boleslav III. - ?-1037?, český kníže, za jeho vlád došlo k velkým rozbrojům, oslepen a uvězněn v Polsku
  Boleslav Chrabrý - 966/7-17.6.1025, polský kníže z rodu Piastovců, v letech 1003-4 český kníže
  Botka kopí - kovová součást kopí, zpevňující dolní část kopí
  Bradatice - viz sekera
  Božena - ?-1052, manželka knížete Oldřicha, bratra Boleslava III.
  Brána - součást opevnění, umožňující a chránící vstup do hradišť nebo dvorců
  Brod - místo snadného překonání vodního toku, významný komunikační bod
  Brousek - kamenný nástroj k ostření železných předmětů
  Brus rotační - kamenný nástroj k dohotovení, úpravě a údržbě železných předmětů s ostřím
  Břitva - druh nože, snad používaný k holení
  Býk - zvíře zasvěcené a obětovávané Perunovi

  abeceda


  C


  Canburg - jméno slovanského hradu, je umisťován na hradiště Hradsko, ale nelze to jednoznačně říci
  Cyril - viz Konstantin
  Cyrilice - viz Hlaholice

  abeceda


  Č


  Čaroděj - v pohanském světe zvlášť vzdělaná a cvičená osoba, má jisté paranormální schopnosti, mající úctu a vážnost
  Čechové - slovanský kmen sídlící v české kotlině
  Černoboh - bůh, všeliké neštěstí

  abeceda


  D


  Damask - nejdokonalejší kovářská technika sloužící k výrobě mečů
  Dekrety Břetislavovy - nejstarší známý zákoník přemyslovského státu vydaný knížetem Břetislavem I. v roce 1039
  Démon - větší množství démonických bytostí - běs, div, boginka, víla, samodiva
  Denár - denarius, stříbrná mince
  Depot, poklad - uložené výrobky, oběti
  Dívčí válka - pověst o válce mezi muži a dívkami; Kosmas, Dalimil
  Doudleby - jeden z údajných českých kmenů v jižních Čechách (nebo knížectví)
  Drahomíra - 1. pol. 10. st., manželka knížete Vratislava, matka Václava a Boleslava I., pocházela z kmene Havolanů, polabských Slovanů
  Družina - skupina bojovníků
  Dualismus - náboženský princip Slovanů
  Dub - posvátný strom Slovanů, Germánů i Keltů
  Dvorec - opevněný areál

  abeceda


  E


  Email, smalt - barevný doplněk šperků ze skloviny

  abeceda


  F


  Faléra - ozdoba z kovu, kruhový terč bohatě zdobený
  Filigrán a granulace - šperkařské techniky
  Fortifikace - opevnění

  abeceda


  G


  Gemma šperk nebo součást pečetidla
  Gombík - kulovitá ozdoba-spínadlo s malým kruhovitým ouškem
  Grad - původní slovanské označení pro opevněná místa, hradiště
  Gyneceum - ženská textilní dílna

  abeceda


  H


  Had, drak - byl považován za domácího ochranného démona
  Háj - vydělené místo určené k pobytu mrtvých předků, místo, kde žijí mrtví
  Havran - pták, který byl předzvěstí neštěstí či nezdaru
  Hlaholice - nejstarší slovanská abeceda, 962-963
  Holub - symbol plodnosti
  Hora - Slované měli posvátné hory, které přibližovali člověka k nebi
  Hrad - termín označující opevněná sídla, hradiště
  Hradiště - opevněné sídlo
  Hřeb - stavební a spojovací kování, ruční kování - železo
  Hřeben - slouží k úpravě vlasů a vousů vyroben převážně z kostí, parohů
  Hřeblo - nástroj sloužící k čištění kůže a srsti koní
  Hřivna - platební a vážní jednotka
  Hudba - dechové, bicí, strunné - trubka, píšťala, Panova píšťala, buben, chřestítko, rolnička, lyra, ...
  Charváti - slovanský kmen, umístění není dosud lokalizováno

  abeceda


  I


   

  abeceda


  J


  Jantar - zkamenělá pryskyřice, na výrobu šperků
  Jehla - krejčovský nástroj z kostí nebo bronzu; nástroj k zhotovování jemných sítěk
  Jehlice - ozdoba oděvu

  abeceda


  K


  Kalich - kovová nádoba na pití
  Kámen hrací - součást deskových her, kruhové kotoučky z parohu
  Kanec - zvíře zasvěcené nejspíše bohu Radegastovi
  Kaptorga - ozdobná závěsná schránka
  Kastelán - nejvýznamnější úřednická funkce raně středověkého českého státu
  Kazi - mytická postava, nejstarší dcera Krokova
  Kenotaf - symbolický hrob, kde chybí lidské pozůstatky
  Klášter - claustrum, uzavřený soubor objektů tvořících dům mnišského řádu
  Knížecí hrob - vyjímečně bohaté hroby
  Kodex Wolfenbüttelský - iluminovaný rukopis legendy o sv. Václavu (980?)
  Koleda - zimní svátek označující první den roku, později časově blízké slavnosti Tří králů
  Konstantin - 826/827-14.2.869; kněz, v roce 863 u dvora moravského knížete Rostislava, autor hlaholice, řeholní jméno Cyril
  Kosa - nástroj sloužící k sekání trávy
  Kosmas - kanovník pražské kapituly, 1045-1125, autor kroniky
  Král - titul suverénních vládců
  Krčma - lat. taberna, důležitá součást hosp. a společenského života od 11. st.
  Kremace - způsob pohřbu spálením těla na hranici
  Krok a jeho dcery - bájný český kníže, dcery Kazi, Teta, Libuše
  Kronika Kosmova - poč. 12. st., nejstarší dochovaná česká kronika, Kronika Čechů - Chronica Boemorum
  Křesomysl - jeden z bájných českých knížat
  Křížek - křesťanský symbol, ochrana
  Kůň - posvátné zvíře

  abeceda


  L


  Legenda Kristiánova - nejobsáhlejší dílo českého raného středověku. Latinsky psané příběhy o sv. Vaclavu, Ludmile a Konstantinovi a Metodějovi
  Lech - jméno slovanského velmože, padl v boji s Franky v r. 805
  Libuše - bájná nejmladší Krokova dcera, věštkyně, věštbou si vybírá za manžela Přemysla Oráče ze Stadic; věštbou zakládá město a hrad Praha
  Lučané - společenský a mocenský útvar v severozápadních Čechách, jeden z domnělých českých kmenů
  Lunice - závěsek k náhrdelníku, ve tvaru půlměsíce

  abeceda


  M


  Maďaři - raně středověcí kočovníci, později etnikum zakládající v Karpatské kotlině stát
  Maska - dřevěná či kožená pomůcka doprovázející důležité rituály
  Meč - nejcenější zbraň, symbol moci
  Meč Svatoštěpánský - meč připisovaný dle tradice uherskému králi sv. Štěpánovi, je součástí pokladu chrámu sv. Víta
  Medovina - víno z medu, nejoblíbenější opojný nápoj Slovanů
  Metoděj - 815-6.4.885, byzanský učenec, moravský arcibiskup, v letech 863-7 pobýval na Velké Moravě
  Mince - denár, ražby s různými motivy
  Mlýn - viz žernov
  Modla - staročeský výraz pro idol
  Mohyly - uměle navršené pahorky nad hroby
  Mojmír I. - 1. pol. 9. st., první moravský kníže
  Mojmír II. - posl. třetina 9. a poč. 10. st., velkomoravský kníže z rodu Mojmírovců
  Mojmírovci - 9. st., panovnická dynastie Velké Moravy, uměle vytvořený název
  Monetarii - lat. označení úřadu spjatého s mincováním
  Morana - Mora, Marzena - mytologická postava, na jaře je její postava vynášena jako "Smrtka" a háže se do vody - vynášení zimy
  Moravané - slovanský kmen v 9. st. na jižní Moravě a jihozápadním Slovensku
  Most - stabilní zařízení pro překonání příkopu nebo vodního toku, častou součástí opevnění hradišť

  abeceda


  N


  Náhrdelník - šperk nošený na krku, okrasa žen
  Náramek - z různých materiálů - bronz, sklo, švartna, apod., u Slovanů nebyl příliš častý
  Náušnice - velmi častý šperk
  Nemeton = posvátné místo

  abeceda


  O


  Obět, obětiny - různé součásti slovanských obřadů
  Obětní deska, místo - místo pro ukládání obětí
  Obchod s otroky - základní pilíř ekonomického a politického rozmachu českého státu v 10. st.
  Obilnice - zahloubené objekty, jáma hruškovitého tvaru obsahující zásoby obilí
  Obydlí - jednoprostrové objekty, typické byly zahloubené polozemnice, sruby, apod.
  Oděv - vlna a len; halena, plášť, kalhoty, suknice, ...
  Opere romano - "způsobem římským" - kamenná hradba zděná na maltu
  Opevnění - uměle vybudovaná překážka za účelem ochrany, různé provedení - valy, kamenné zdi, klešťovité brány, ...

  abeceda


  P


  Palisáda - jednoduchý způsob opevnění z řady kůlů
  Pec - kamenné otopné, pečící nebo výrobní zařízení, častá součást staroslovanského obydlí
  Perla - součást náhrdelníků, oblíbený šperk ze skla, jantaru, polodrahokamů, kovu
  Perun - všeslovanský nejvyšší bůh
  Pivo - opojný nápoj z obilného sladu
  Posvátná zvířata - kanec, kůň, ...
  Praotec Čech - postava zakladatelského mýtu, Kosmova a Dalimilova kronika, příchod Čechů na horu Říp, zem mlékem a srdím oplývající...
  Pražnice - součást středověké kuchyně?, slouží k pražení - sušení obilí, pečení placek?
  Prsten - rozšířený šperk
  Přemyslovci - český vládnoucí rod od druhé poloviny 9. st., vznik českého státu, vládli do r. 1306
  Přemysl Oráč - mytický zakladatel vládnoucí dynastie v Čechách, manžel Libuše
  Přeslen - malé závaží, udržující při soukání vlákna vřeteno v rovnováze a v setrvačném pohybu
  Přilba - součástí zbroje bojovníků
  Přilba Svatováclavská - přilba dle tradice připisovaná knížeti sv. Václavovi je součástí pokladu chrámu sv. Víta

  abeceda


  Q


  abeceda


  R


  Radegast - solární bůh
  Rakev - dřevěná schránka k ukládání ostatků mrtvých do hrobu
  Rodina - základní společenská jednotka
  Rolnička - ochranný talisman, ozdobný závěsek
  Rostislav - 9. st., vláda 846-870 - moravský kníže z rodu Mojmírovců
  Rotunda - viz Architektura sakrální

  abeceda


  Ř


  Říp - posvátná hora, místo údaného příchodu Praotce Čecha, dominanta kraje
  Říše Velkomoravská - viz Velká Morava

  abeceda


  S


  Sámo - ?-?865, kupec a diplomat, zakladatel mocenského útvaru Sámova říše
  Sámova říše - 7. st., první historicky doložený mocenský útvar západních Slovanů
  Sax, Scramasax - krátký jednosečný meč
  Sklo - umělecké řemeslo zažívající rozkvět
  Sekera - zbraň a nástroj k opracování dřeva - širočina, bradatice; atribut nejvyššího boha Peruna
  Slavník - ?-981, vládce Libice, první známý představitel rodu - Slavníkovci
  Slavníkovci - jeden z čelných českých rodů 10. st., pověřený správou středních a východních Čech
  Solidus - zlatá mince
  Spatha - dvousečný dlouhý těžký meč
  Spytihněv I. - ?875-915, český kníže z rodu Přemyslovců, prvorozený syn Bořivoje a Ludmily
  Srp - žací nástroj, železo
  Staroboleslavská vražda - v ranních hodinách 28. září byl zabit vládnoucí kníže Václav, rok 929 nebo 935
  Stéla - vyřezaný idol, modla usazená v zemi - kultovní místo, různé formy
  Stilus - tyčinkovité pisátko
  Studna - slouží k čerpání podzemní vody
  Svantovít - čtyřhlavý bůh
  Svatobor - název pro posvátný háj, převážně dubový?
  Svatopluk - ?-894, moravský kníže z rodu Mojmírovců
  Svatopluk II. - posl. třetina 9. st., syn knížete Svatopluka, váůčil se svým bratrem o vládu velkomoravského státu

  abeceda


  Š


  Šátečky předmincovní platidlo, symbolická měna
  Štít - ochranná zbroj

  abeceda


  T


  Tauzie, tauzování - výzdobná technika, vykládání kovu kovem za studena
  Trh - jedna z nejpodstatnější součásti středověké ekonomiky
  Tributus pacis - "daň z míru", nejstarší daň uvalená Přemyslovci na svobodné obyvatelstvo, patrně za vlády Boleslava I.
  Triglav - lokální trojhlavé božstvo
  Tuha - měkký nerost přidávaný do keramiky
  Tuhošť - hist. název, pravděpodobně oblast podhůří Šumavy
  Tyglík - malá nádobka z jemné šamotové hlíny sloužící k tavení barevných či drahých kovů

  abeceda


  U


  abeceda


  V


  Václav - ?907-28.9.935?, český kníže z rodu Přemyslovců, syn Vratislava I. a Drahomíry, vládl ?925-935?, zavražděn ve Staré Boleslavi družníky svého bratra Boleslava I.
  Vampyrismus - pověry, strach z mrtvých, kteří se vracejí a škodí
  Velehrad - Velegrad, Velgrad, Veligrad - domnělý název jednoho z ústředních hradů velkomoravské říše
  Veles - bůh, ochránce stád skotu a částečně i čarodějů
  Velká Morava - 9. st., státní útvar rozkládající se na území Moravy, části Slovenska, i Čech, Rakouska a Malopolska, první pís. zmínka již před 822, první vládce Mojmír I., přijetí křesťanství ?833, zánik státu 905-6
  Věštba - součást většiny pohanských obřadů
  Vězení - častá součást raně středověkých hradů
  Vintíř - ?955-9.10.1045, duchovní, poustevník pobývající na dvoře pražských knížat, žijící uprostřed šumavských hvozdů
  Vyšehrad - jedno z nejznámějších českých raně středověkých hradišť

  abeceda


  W


  Wogastisburg - slovanský hrad, patrně pohraniční pevnost Sámovy říše, lokace zatím nejasná

  abeceda


  X


  abeceda


  Y


  abeceda


  Z


  Záušnice - vlasová ozdoba, nejrozšířenější šperk
  Zbraň - meč, sekera, kopí, oštěp, bojový nůž, luk se šípy, prak
  Zbroj - brnění, přilba
  Zemědělství - rozsáhlá znalost obdělávání polí
  Zemnice - zahloubený příbytek, jehož střecha se dotýká země
  Zlato - opojný kov již Kelty velmi ceněný - mince, šperky
  Zvon - výbava kostelů

  abeceda


  Ž


  Železo - rozsáhlá těžba a zpracování železa
  Žernov, rotační mlýn - vynález s jehož pomocí se mlela mouka
  Žezlo - obřadní dřevěná hůlka užívaná k rituálním tancům
  Živa - bohyně Polabanů, pravděpodobně souvisí s kultem plodnosti země
  Župan - titul označující patrně nejvyšší knížecí úředníky

  abeceda
  Zdroj:
  Lutovský, M.: Encyklopedie Slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
  Profantová, N., Profant M.: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Lexikon

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo