Keltoi 1994-2017

  Lexikon Megalitů

  Stejně jako ostatní vědy, také archeologie používá žargon, kterému je někdy těžko rozumět.

  Níže nabízíme základní slovník charakteristických výrazů, se kterými se běžně setkáváme v knihách a na internetu v souvislosti s& megalitickými památkami, a příklady lokalit těchto staveb.

  Alej (avenue)

  Dvě rovnoběžné řady vztyčených kamenů nebo obřadní stezka k ceremoniálnímu centru lemovaná příkopy a valy, jako je tomu severovýchodně od Stonehenge.

  Antropomorfní

  Ve tvaru lidského těla.

  Archeoastronomie

  Teorie o astronomických aktivitách dávných společností.

  Broch

  Okrouhlá věžovitá stavba ze suchého zdiva, sloužící zejména jako útočiště; nacházíme je hlavně na severu a severovýchodě Skotska, původ mají v době železné. Příklad: Broch Dun Carloway, ostrov Lewis, Skotsko

  Crannog

  Jezerní obydlí, nacházející se na malém ostrově, často z velké části vybudované lidskou rukou. Příklad: Loughbrickland Crannóg, Severní Irsko

  Depot (deposit)

  Hromadný nález, poklad, soubor předmětů podobného charakteru (zbraní, šperků, nástrojů, mincí, keramiky), do země či do vody záměrně uložených z důvodů rituálních nebo bezpečnostních, často mimo sídlo.

  Disartikulace (disarticulation)

  Forma neolitické pohřební praxe, kdy byly v kloubech odstraněny končetiny od těla před konečným pohřbením. Není jisté, zda kosti byly nejprve zbaveny měkkých tkání, nebo zda byla těla rozdělena ihned po smrti.

  Dlažba

  Kamenné tabule na podlaze chodby nebo komory. Pokud jsou v megalitických hrobkách dlažební tabule navršeny na sobě, může to signalizovat několik fází využití stavby.  

  Dolmen (dolmen)

  Z gaelštiny „dol – men“ stolový kámen. Jednoduchá megalitická pohřební komora se třemi nebo více svislými podpěrnými vztyčenými kameny a jednou nebo více stropními deskami. Příklad: Dolmen Crucuno, Plouharnel, Bretaň.

  Dun

  Opevněné místo“ v gaelštině. Zpravidla malá pevnost ze suchého zdiva, datující se do doby železné či později, nacházející se ponejvíce na západě Skotska. Jedna z teorií říká, že slovo Dun je základem pro český název Týn, Týnec. Příklad: Dun Ringill, ostrov Skye, Skotsko

  Dvorcová mohyla (court cairn)

  Druh dlouhé komorové hrobky ze Severního Irska a severozápadního Skotska. Vyznačují se malým nezastřešeným oválným dvorcem před vchodem. Příklad: Clontygora Court Cairn, Newry, Severní Irsko

  Dvorec (forecourt)

  Prostor před vydutou fasádou některých britských, iberských a italských staveb. Viz také Obrova hrobka a Dvorcová mohyla.

  Exkarnace

  Pohřební praktika, při které je tělo vystaveno živlům, zpravidla na speciálně zkonstruované platformě.

  Fasáda (façade)

  Sestava vztyčených kamenů, lemujících vchod do komorové hrobky.

  Fogou

  Jeskyně“ v kornštině. Umělá podzemní chodba, zpravidla poblíž anglických a irských pravěkých sídlišť a opevnění. Je zapuštěna těsně pod povrchem země a je zastřešena masivními kamennými deskami. Účel zatím není znám. Příklad: http://www.megalithics.com/england/carneuny/caremain.htm">Carn Euny, Cornwall, Anglie

  Galeriový hrob (gallery grave, allée couverte)

  Komora podobné konstrukce jako dolmen, zapuštěná do země, podobná chodbě, z boku má menší komory, tzv. galerie, zpravidla přikrytá náspem. Příklad: West Kennet Long Barrow, Wiltshire, Anglie

  Hradiště (hillfort)

  Opevněná lokalita, většinou výšinné opevnění obranného charakteru, které pro svou obranu využívá vedle valů a hradeb, též okolního terénu. Hradisko bylo mnohdy vnitřně rozděleno na předhradí a akropoli. Hradiště je opevněno mnohem silněji a důmyslněji než výšinné sídliště. Příklad: Hradiště Sedlo u Sušice, ČR.

  Hradiště s přístupovou šíjí

  Hradiště přístupné po obranné šíji přírodního nebo umělého původu, pevninské nebo pobřežní. Příklad: Hradiště Hradsko, Sedlec u Mšena

  Hrobová výbava

  Pohřební obětiny umístěné uvnitř nebo poblíž hrobky. Často jsou jedinými vodítky k určení stáří stavby.

  Chodbový hrob

  Komora vytvořená podobnou konstrukcí jako dolmen, zapuštěná do země, dostupná dlouhou přístupovou chodbou, do které někdy ústí boční komory. Většinou s okrouhlým náspem, někdy s obrubou. Poměrně často ho předchází dvorec s fasádou. Příklad: Newgrange, Knowth, Irsko

  Kamenná mohyla (cairn)

  Okrouhlý nebo protáhlý násep z kamenů (příp. hlíny), často kryjící komoru nebo pohřeb. Kamenné mohyly také někdy představují prostě jen hromady kamení, odklizené z polí (tzv. Clearance Cairns).

  Kamenná řada (alignment)

  Více nebo méně rovná řada vztyčených kamenů. Příklad: Kounovské kamenné řady (ČR), Carnac Alignments (Bretaň)

  Kamenný kruh (stone circle)

  Prstenec, který nemusí mít přísně kruhový tvar, tvořený rozměrnými sousedícími stojícími kameny, někdy částečně otesanými, vzácně zcela opracovanými. Příklad: Stonehenge (Anglie), Brodgar (Orkneje), Holašovice (ČR)

  Klínová hrobka (wedge tomb)

  Irský typ komorové hrobky, který se lehce snižuje směrem od vchodu dovnitř náspu, někdy má souběžné vnější stěny po obou stranách. Příklad: Glenisheen wedge tomb, Irsko.

  Kostrový hrob

  Pohřební praktika, při které je tělo uloženo do země (oproti exkarnaci nebo žárovému hrobu). Poloha může být natažená, skrčená, a ležet na zádech, na břiše, nebo na boku.

  Křídla (wings)

  Mnohé megalitické náspy na jihu Iberského poloostrova, na Sardinii a v Británii jsou opatřena vypouklou fasádou se dvěma okraji prodlouženými do podoby křídel nebo rohů. Ty pak ohraničují částečně uzavřený dvorec. Viz také dvorcová mohyla a Obrova hrobka.

  Komorová mohyla (chambered cairn)

  Komorová hrobka dosud pokrytá náspem z kamenů a/nebo z hlíny. Příklad: Maes Howe, Orkneje

  Komorová hrobka (chambered tomb)

  Obvyklá forma hrobky, sestávající z ortostatů (stojící obkladové desky, s meziprostory někdy vyplněnými suchým zdivem) a megalitické stropní desky, původně pokrytá náspem z kamenů a/nebo hlíny, dnes se většinou již nacházejí bez náspu, někdy již ve formě pouhého dolmenu

  Kromlech (cromlech)

             Z gaelštiny „crom - lech" – křivý kámen. Ve Walesu kromlech znamená dolmen, ve Francii a Británii kamenný kruh

  Mohylový hrob (barrow)

  Okrouhlý nebo protáhlý hliněný násep nad pohřební komorou nebo hrobem. Mají různé tvary, často obehnané příkopem. Někdy při protáhlém tvaru nazýván long barrow. Příklad: West Kennet Long Barrow, Wiltshire, Anglie

  Mohylový kruh

  Prstenec větších kamenů, obklopující mohylu.

  Modré kameny (bluestones)

  Název kamenů, použitých při stavbě Stonehenge, z větší části tvořené nerostem doleritem, původem pravděpodobně z Preselské pahorkatiny (Preseli mountains) v Dyfedu ve Walesu.

  Megalit

  Z řečtiny „mega – lithos“ – velký kámen. Výraz, používaný k popisu staveb z obřích neopracovaných (případně hrubě opracovaných) balvanů, budovaných pravěkými lidmi. Účel měly pohřební, kultovní, astronomický. Vyskytují se nejvíce v Evropě a Středomoří, lze je ovšem nalézt po celé planetě. Datují se od neolitu až do střední doby bronzové, jejich vznik ale nesouvisí s jednou konkrétní etnickou skupinou či kulturou.

  Menhir

  Z kornštiny/ bretonštiny „men“ – kámen, „hir“ – dlouhý, stojící kámen. Osamělý, uměle vztyčený svislý kámen. Příklad: Zkamenělý pastýř, Kloubuky, ČR

  Monolit

  Z řečtiny „monos – lithos“ – jeden kámen. Samostatný blok kamene, pilíř, neopracovaný nebo opracovaný.

  Monumentalita

  Výraz vizuálního dojmu v přítomnosti ohromné stavby. U hrobek je zpravidla nejmonumentálnější pocit z fasády.

  Násep

  Navršená zemina nebo oblázky, obecně kryjící pohřební komoru nebo depot

  Nurág (nuraghe)

  Věže, budované na Sardinii z kyklopského zdiva, jednoduché i složité konstrukce. Přesný účel není dostatečně doložen. Obdobou jsou korsické torre. Datují se do 3. tisíciletí př. n. l. Příklad: Nuraghe Losa, poblíž Abbasanta, Sardinie

  Obložení

  Kamenná zeď, určená ke zpevnění hliněného valu

  Obrova hrobka (Giants' Tomb)

  Dlouhá megalitická hrobka z třetího tisícíletí př.n.l., na Sardinii, přikrytá kamennými bloky a opatřené dvěma křídly po stranách fasády. Přístup do stavby byl skrze nízký vchod vytesaný ve velkém opracovaném kameni.

  Obruba

  Kruh z obrubníkových kamenů u paty mohyly, zamezujících rozpad náspu.

  Ogham (ogam)

  Starověká abeceda, ve které jsou písmena tvořena rovnoběžnými čarami, které končí na základní lince, nebo ji křižují. Patrně irského původu.

  Ortostat (orthostat)

  Velká stojící kamenná obkladová deska jako součást stavby

  Pohřební komora (burial chamber)

  Pohřební komora je kamenná nebo dřevěná konstrukce o vnějších rozměrech větších než 2x1m a vnitřních 1 x 1m; tyto rozměry jí odlišují od skříňky. Komora zpravidla obsahuje skupinový hrob, ať již kostrový nebo žárový; pohřeb jednotlivce je zde vzácný.

  Pilíře

  Dva opěrné vztyčené kameny, podepírající překlad pomocí žlabů a čepů a tvořící s ním trilit v kamenném kruhu s překlady.

  Portálový dolmen (portal dolmen)

  Pravoúhlá pohřební komora, která se snižuje a zužuje směrem dozadu. U vchodu má dva portálové kameny. Nacházíme hlavně v Irsku a Walesu. Příklad: Typickým představitelem je Poulnabronský dolmen v Irsku.

  Portálové kameny

  Velké kameny, tvořící vchod do stavby, zpravidla do hrobky

  Překlad

  Kámen, položený vodorovně přes dva svislé pilíře, například v kruhu ze sarsenů - trility ve Stonehenge

  Přepážková mohyla (stalled cairn)

  Typ hrobky z Orknejských ostrovů, podobný galeriovému hrobu. Hlavní komora obvykle probíhá celou mohylou. Je dělena bočními tabulemi, stojícími kolmo na její stěny. Přepážky rozdělují hrobku na oddíly a zároveň podepírají stropní desky. Příklad: Midhowe Stalled Cairn, Rousay, Orkneje

  Quoit

  V kornštině výraz pro pohřební komoru nebo dolmen. Příklad: Lanyon Quoit, dolmen, Cornwall, Anglie

  Rondel (henge)

  Vzácný typ zejména britské neolitické stavby – hliněný kruh tvořený valem a příkopem (zpravidla vnějším). Mají jeden, dva nebo více vstupních bran. Patrně používány k ceremoniálním účelům. Rondely objeveny i u nás. Příklad: Rondel Těšetice-Kyjovice (ČR), Woodhenge, Wiltshire (Anglie)

  Skalní hrobka (rock-cut tomb)

  Podzemní objekt vyhloubený v pevné skále, obecně určený ke kolektivnímu pohřbu. Nacházíme ve Středomoří.

  Příklad: Montessu Necropolis, Carbonia, Sardinie

  Sarsen

  Sarsenové kameny, tzv. sarseny, jsou pískovcové bloky, ve velkém množství se nacházející v jižní Anglii . Jde o velmi tvrdý pískovec, tvořený pískem, zpevněný křemičitým pojivem. Použity při stavbě kruhů v Stonehenge, Avebury, a.j.

  Tabule (slab)

  Plochý, tesáním ztenčený kámen

  Stojící kámen

  Osamělý, uměle vztyčený svislý kámen, viz menhir. Příklad: Zkamenělý pastýř, Klobuky (nevyšší, 3,5-metrový menhir v Čechách), Menir da Meada, Alentejo, Portugalsko (nejvyšší, 7-metrový menhir na iberském poloostrově)

  Stéla (stele)

  Monolit skromnějších rozměrů (cca do 75 cm), často s jednou stranou zdobenou rytinou nebo reliéfem.

  Stropní deska

  Vodorovný kámen, zakrývající komoru, chodbu nebo dolmen; někdy přitesaný nebo zdobený. Příklad: Cairn de la Table des Marchand (Stůl kupců) – nedávno obsypaný dolmen, dříve odkrytý. Obrovský stropní kámen má zespoda vytesaný obraz sekery. Tento obří blok je patrně součástí původně 14 metrového monolitu, jehož další dvě části byly asi použity na strop hrobky Gavrinis a dolmenu Mane Rutual.

  Skříňkový hrob (cist)

  Malá krabicovitá pohřební komůrka. Příklad: Bohatý skříňkový hrob byl objeven v roce 1889 u Velvar (tzv. „velvarský hrob“). Archeologická sbírka Národního muzea, inv. č. H1-11458 – H1-11489

  Suché zdivo (drystone)

  Zeď vystavěná bez spojovacího materiálu. Kameny jsou pečlivě vyskládány do řad, malé kamínky vyplňují vzniklé mezery.

  Světlík (port-hole)

  Okrouhlý otvor, často ve vstupním kameni komorového hrobu, nebo tvořený polokruhovými otvory dvou sousedících kamenů. Někdy nacházíme i v ortostatech a stropních deskách. Někteří autoři považují světlík za otvor pro duši, kterým může duše zemřelého putovat tam a zpět… Příklad: Neolitická lokalita kultury Seine-Oise-Marne na pomezí Francie a Belgie.

  Štít (shield)

  Kresba vytesaná do tabulí bretonských hrobek. Jde o velice zjednodušenou formu antropomorfních postav, držících štít. Příklad: Tabule v hrobce Gavrinis, Locmariaquer, Brataň

  Taula    Megality z ostrova Menorca. Sestava dvou velkých bloků kamene, z nichž jeden je ve vertikální poloze, upevněný v podloží, druhý položený vodorovně na prvním tak, že celek vytváří velké písmeno T. Některé tauly jsou vysoké až 4 metry a oba kameny dohromady váží asi 25 tun. Příklad: Tauly Trepucó, Torre Trencada, Talatí de Dalt, Menorca.

  Trilit (trilithon)

  Sestava tří kamenů, z nichž dva jsou vztyčené pilíře a třetí tvoří jejich překlad. Příklad: tři trility tvoří sarsenovou podkovu ve Stonehenge, Anglie.

  Tumulus

  Latinsky násep nebo hrobka, obecně příkrov pohřbu v komorovém nebo prostém hrobu.

  Val (rampart)

  Velký násep z hlíny nebo z kamenů, představující obranný prvek opevněného místa, např. hradiště

  Vizír     Přírodní zářez ve stojícím kameni, sloužící k přesnému zaměření přírodního jevu. Architekti velkých pravěkých kamenných staveb stavěli vizíry na přesně určené místo tak, aby právě nad nimi vycházelo či zapadalo slunce o slunovratu či rovnodennosti. Určovala se tak doba slavností rituálů. Příklad: Vizír na vrchu Špičák u Kounova

  Vzájemná dohlednost

  Termín, používaný při popisu možnosti přímé vizuální navigace mezi dvěma lokalitami, většinou koresponduje s typem megalitu. Může indikovat astronomické nebo sociální vztahy mezi oběma místy a jejich obyvateli/uživateli. Příklad:

  Pravděpodobný význam klobuckého menhiru mohl být dán vzájemnou dohlednost s horou Říp. Východ Slunce pozorovaný od Pastýře se odehrává přesně za touto horou v datech 30.4. a 13.8. (Beltain a Lugnasadh). V těchto dnech sluneční kotouč zarámuje celý Říp.

  Záliv (cove)

  Tři vztyčené kameny, postavené kolmo k sobě, tvořící jakousi nezastřešenou „strážní budku“. Příklad: „Záliv“ tvoří tři vysoké kameny v rámci kamenné sestavy Avebury, Wiltshire, Anglie

  Zpracoval: Agrimonrix, 2014

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Lexikon , Megality , Dolmen , Kromlech , Menhir , Rondel

  Tagy: Megality, Dolmen, Kromlech, Menhir, Rondel

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo